Praktijkinformatie

Openingstijden:

De openingstijden staan vermeld op onze website: www.orec.nl.

Contact:

Van maandag t/m donderdag 08:00 tot 21:00 uur, vrijdag 8.00 tot 17.00 uur en zaterdag 9:00 tot 13:30 uur, is OREC bereikbaar via telefoonnummer 035-5385460. Buiten deze uren kunt u inspreken op onze voicemail of mailen naar info@orec.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact opgenomen met u.

Vergoeding:

OREC heeft met alle zorgverzekeraars contacten afgesloten. Om zeker te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Aanmelding:

Als u zich aanmeld, wordt er door de secretaresse of de therapeut gevraagd naar uw NAW gegevens, uw BSN nummer, uw verzekering en of u bent verwezen.
Het is van belang dat u aangeeft om welke klacht het gaat en/of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut. Zo kunnen we u zo goed mogelijk van dienst zijn.

Naar de (fysio)therapeut zonder verwijsbrief:

De (fysio)therapeut is direct toegankelijk voor patiënten. Dit betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is. Als u zich zonder verwijzing aanmeldt, wordt er met u een afspraak gemaakt voor een screening en een intake. De screening (de eerste 10 minuten van de afspraak) zal bestaan uit een aantal vragen om te kijken of u met uw klachten bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent.

Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak:

Als u bij ons in de praktijk komt kunt u zich melden bij de secretaresse of de therapeut. Deze zal eerst uw gegevens controleren en eventueel aanvullen. De (fysio)therapeut zal u komen ophalen uit de wachtkamer en meenemen naar een behandelkamer. Daar zal de behandelaar nog enkele gegevens vragen, zodat een behandeldossier kan worden aangemaakt. Hierna volgt de anamnese waarin u gevraagd wordt naar uw gezondheidsprobleem. Na de anamnese volgt het lichamelijk onderzoek. Tijdens het lichamelijk onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. Het onderzoek zal ongeveer 25 minuten in beslag nemen. Er kan aan u gevraagd worden bepaalde vragenlijsten, die betrekking hebben op uw gezondheidsprobleem, in te vullen.
Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld. In dit behandelplan worden samen met u doelstellingen gemaakt in de tijd, om zo goed mogelijk aan uw hulpvraag te voldoen. Dit wordt met u doorgenomen.

Wilt u bij de eerste afspraak meenemen:

 • Uw ziektekostenverzekering gegevens
 • Geldig identiteitsdocument
 • Handdoek
 • Verwijsbrief indien aanwezig.

Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht. De duur van een behandeling is gemiddeld 25 minuten.

Afmelden:

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden.

Let op: niet of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden.

Kwaliteit:

Alle fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij OREC staan geregistreerd in de wet BIG en het Kwaliteitsregister Keurmerk Fysiotherapie. De oefentherapeuten staan geregistreerd in  het Kwaliteitsregister Paramedie.

Privacy:

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Waarneming:

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen OREC voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim. Als door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is, wordt in samenspraak met u, de behandeling overgenomen door een andere fysiotherapeut werkzaam bij OREC.

Stagiaires:

OREC biedt studenten van de opleiding fysiotherapie en de van de Master fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk.

Hygiëne:

De praktijk wordt dagelijks schoongemaakt volgens een vast rooster. behandelbanken worden met alcohol schoongemaakt. Graag willen wij  u vragen om voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij van u als cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en voor een goede lichaamsverzorging zorgdraagt.

Klachten:

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of bij de directie. Er zal u worden gevraagd om een klachtenformulier in te vullen. Ook kunt u via de website uw klacht melden. Er zal contact met u opgenomen worden om te zoeken naar een oplossing voor uw klacht.

Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.

Privacyreglement:

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) van toepassing, deze wet beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg.

De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Wanneer een (fysio)therapeut een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. De wet is bedoeld om de positie te versterken van patiënten die medische zorg nodig hebben. De WGBO regelt:
 • recht op informatie over de medische situatie
 • toestemming voor een medische behandeling
 • inzage in het medisch dossier
 • recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens (beroepsgeheim)
 • recht op vrije artsenkeuze
 • vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen

Reglement:

Uw behandelaar gaat zorgvuldig met gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Wet, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement te weten:

 • Behalve de behandelaar die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • u heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelaar verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Betalingsvoorwaarden:

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Let op: niet of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden.

Notatraject:

Wanneer de aangeleverde declaratie niet of gedeeltelijk vergoed wordt door de zorgverzekeraar, dan starten wij een notatraject op. De nota’s worden verstuurd vanuit de handelsnaam www.infomedics.nl

Originele nota:

U ontvangt eerst een originele nota. Deze nota dient binnen 30 dagen voldaan te zijn.

Herinnering:

Indien na 30 dagen geen (volledige) betaling is ontvangen, wordt een herinnering verstuurd.

Laatste herinnering:

Indien na de eerste herinnering geen volledige betaling is ontvangen, wordt een tweede herinnering gestuurd. De vordering wordt verhoogd met € 15,- en wettelijke rente.

Incassotraject CMIB:

De nota wordt doorgezet naar Incassobureau CMIB. Vanuit het CMIB wordt er een aanmaning verstuurd en zal er via een geautomatiseerde belcomputer ook nog telefonisch worden gemaand. De hoofdsom van de vordering wordt verhoogd met 15%, met een minimum van € 40,00 en wettelijke rente.

Deurwaarderstraject:

Vindt er na het incassotraject van CMIB ook geen (volledige) betaling plaats, dan wordt de nota overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder.

Voor vragen of opmerkingen over de ontvangen nota kunt u terecht bij het contact centrum van Infomedics. U kunt hiervoor terecht op de website www.infomedics.nl of bij de telefonische klantenservice via telefoonnummer
0900-4049404 (€ 0,35 per gesprek).

Eigendommen:

De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.

Niet roken:

Binnen de praktijk mag niet worden gerookt.

Niet reanimeren:

Indien u niet gereanimeerd wilt worden, bent u zelf verantwoordelijk voor een niet- reanimeren verklaring. Indien reanimatie nodig is, zijn we dat in alle gevallen verplicht te doen tenzij u een niet-reanimatie verklaring zichtbaar op uw lichaam draagt. Deze kunt u aanvragen bij:

 • De Nederlandse Hartstichting (www.hartstichting.nl)
 • Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde (www.nvve.nl)

Actueel nieuws:

Voor actuele zaken en veranderingen verwijzen wij u naar onze website: www.orec.nl